✔ဗီြဒီယိုတည္းျဖက္သမားတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း✔


image

image

image

image

တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ေခတ္မီတိုးတက္လာေသာ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် အရည္အခ်င္းျပည့္သေသာ Video Editor မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ရုပ္သံမီဒီယာ Company ႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံတကာယွဥ္ၾကည့္ရင္ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိရာ
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ TV အစီအစဥ္ေတြ၊ Channel ေတြ မၾကည့္ရႈႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ Video Editor ၏ အေရးပါမႈကို တပ္အပ္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာလည္း ျပည္တြင္း ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ က်ယ္ျပန္႔ဖံြ႔ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည့္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ Video Editor ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမွန္တကယ္ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအေနျဖင့္ Video Editing လုပ္ငန္းထူေထာင္လိုပါက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာမက နယ္ၿမိဳ႕ေက်းလက္ေတာရြာအထိ ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကိုက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ Video Editor တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ တတ္ေျမာက္ထားရမည့္ ပညာရပ္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာလုိအပ္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ရုပ္သံမီဒီယာ Company မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနေသာ Software မ်ားစြာရွိေပသည္။ ၎တို႔မွာ Adobe မွထုတ္ေသာ Products မ်ားျဖစ္သည့္ Adobe Premiere, Adobe After Effect, Adobe Sound booth, Adobe Media Encoder, Adobe Encore, Adobe Photoshop, Small Business လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳေသာ Software မ်ားမွာ ULead, Show Biz, Power Director, Corel Video တို႔ျဖစ္ပါသည္။ Menu Design, Subtitle ထိုးရန္အတြက္ Sony မွထုတ္ေသာ Sony DVD Architect ႏွင့္ Adobe Encore တို႔ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

တခ်ိဳ႕ရုပ္သံမီဒီယာ Company ႀကီးမ်ားတြင္ MAC Version ျဖစ္ေသာ Final Cut Pro စသည့္ Software မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳၾကေပသည္။ ရုပ္သံမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Software မ်ားစြာ ရွိၾကေသာ္လည္း အားလံုးတတ္ကၽြမ္းထားရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႔အသံုးမ်ားေသာ Adobe Premier, Adobe After Effect မ်ားကိုသာ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ကၽြမ္းထားလွ်င္ Softwareအေသးႏွင့္အႀကီးမ်ား ကိုလည္း လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳ ၍ရပါမည္။

Video Editing ရုပ္သံပညာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဦးစြာ Computer-Office(Basic Application) Course အား ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ စာစီစာရုိက္တတ္ထားမွသာ Video ေပၚမွာ စာတန္းထုိးတာေတြ၊ စာသားအျပင္ အဆင္သေဘာတရားမ်ား နားလည္ႏိုင္မည္။ Video Editing ပညာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားမ်ာ အျခားပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာမရွိေသာ္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ရွိပါသည္။

သင္တန္းတတ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္မည့္သင္ရုိးမ်ားမွာ သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း မတူသည့္အတြက္ သင္ၾကားမည့္ Video Editing Software မ်ား၊ သင္ၾကား မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္မွ်တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္ကို ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းရပါ မည္။ သင္တန္းစတင္ တက္ေရာက္ေသာအခါ Video Editing ပညာရပ္သည္ Theory ႏွင့္ Practical အႏုပညာ၊ အတတ္ပညာ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားရမည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး Auto CAD, 3DS Max ကဲ့သို႔ဒီဇိုင္းမ်ား လက္ေတြ႔ေရးဆဲြမည့္ အခက္အခဲမ်ဳိးမရွိပါဘူး။

၎အား ေလ့လာသင္ယူရန္မွာ လြယ္ကူေပသည္။ ပထမဦးစြာ Theory ပိုင္းအား အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူေပ မည္။ Theory ပိုင္းအေနျဖင့္ Video Editing ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္းသည္ ရိုက္ကူးေရးမ်ားတြင္ မပါေသာ္လည္း Video Camera မွ ရိုက္ၿပီးထြက္လာေသာ Video Clips မ်ားကို Editing ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး Export ထုတ္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးေရး ပညာရပ္သည္လည္း Professional တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရပ္ျဖစ္ေပ သည္။ ရိုက္ကူးေရးပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ မတတ္ရင္ေတာင္ ဗီဒီယိုကင္မရာ၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ဗီဒီယိုကင္မရာသည္ Tape, CD, Hard Disk, Memory စသည့္ အမ်ိဳး အစားမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရေပမည္။

Memory Card သည္ အထူးသျဖင့္ Camcorder မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳတာမ်ားသည္။ ရိုက္ကူးၿပီးလွ်င္ စက္ထဲထည့္ရန္ Memory Card အေနျဖင့္ စက္ထဲသို႔ Copy, Paste ျဖင့္ ထည့္၍ရေသာ္လည္း Tape ျဖင့္ ရိုက္ထားေသာ Video Clips မ်ားကို CApture ဖမ္းၿပီးမွသာ စက္ထဲသို႔ ထည့္၍ရပါသည္။ Capture ဖမ္းရန္အတြက္လည္း Capture Card အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိေပသည္။

ရုပ္သံၾကည္လင္ ျပတ္သားေကာင္းမြန္ေသာ Video Clips မ်ားရရန္မွာလည္း Video Camera ၏ အမ်ိဳးအစား၊ ရိုက္ကူးေရးပိုင္းမွာလည္း အေရးႀကီးသလို Capture Card အမ်ိဳးအစားေပၚမွာလည္း မူတည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ Capture မ်ားတြင္ Video Camera, Camcorder, Digital Media, Phone, MP4, TV စေလာင္းမ်ားမွလႊင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း Capture ျပဳလုပ္၍ရသည္။ Video Clips, Photo, Audio မ်ားစက္ထဲသို႔ေရာက္လွ်င္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ Video Editing Software ကို အသံုးျပဳၿပီး Editing Tool သံုးၿပီး Editing ကိုလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ Clip တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား မလိုအပ္ေသာ အရာအားျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ အစားထုိးထည့္သြင္းျခင္း၊ ျပန္ဆက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။

တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿပီးသြားသည့္အခါ လွပဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ Video File ထြက္လာရန္မွာလည္း အေရးပါလွေပသည္။ ဇာတ္၀င္ခန္း တစ္ခန္းႏွင့္တစ္ခန္းၾကား Transitions ထည့္ရန္အ တြက္ ရွိေနေသာ ဗီဒီယို၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကို Video Effects, Transitions မ်ားအသံုးျပဳ၍ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေပ သည္။ Software တြင္ပါလာေသာ Video Effects, Transitions မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ၿပီးသြားလွ်င္ အျပင္မွ လြယ္ကူစြာသံုး၍ရေသာ Video Transitions, Effects ေတြ မ်ားစြာရွိေပသည္။ Video ဆိုတာ ရုပ္သံႏွစ္ခု စလံုးပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ မလိုအပ္ေသာအသံမ်ား ရွင္းထုတ္ျခင္း၊ အသံသြင္းျခင္း စသည္တို႔ကို သိထားရမည္။

Small Business လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေနသည့္ Video Editor မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ရုိက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး DVD ထုတ္ၿပီးသြားလွ်င္ ၎၏တာ၀န္ၿပီးဆံုးသြားေပသည္။ ရုပ္သံမီဒီယာ Company ႀကီးမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမီဒီယာ Company ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္၀င္ေနေသာ Video Editor မ်ားဖန္တီးသည့္အခါ လွပဆဲြေဆာင္မႈရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာလွသည္။ စာတန္းလႈပ္ရွားမႈ၊ Text Animation အသြင္မ်ိဳးစံု ဖန္တီးျခင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုဆိုက္ျပင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ျခင္း၊ လွည့္ျခင္းမ်ား၊ ေနာက္ခံ ဒီဇိုင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ Chroma Key, Matte Key ေတြရယ္ 3D ဒီဇိုင္းႏွင့္ Special Effects Creation ဖန္တီးသည့္အခါ Adobe Premiere ထက္ Adobe After Effect သည္ စိတ္ႀကိဳက္ Special Effects ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ Animation မ်ိဳးစံုကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳၾကေပသည္။

Adobe After Effect တြင္ ၎၌ရွိေသာ Effect မ်ား အလြယ္တကူ ဖန္တီး၍ရသည့္အျပင္ ဥပမာ-မိုးရြာသည့္ ပံုစံ၊ ႏွင္းက်သည့္ပံုစံ၊ ေပါက္ကဲြသည့္ပံုစံမ်ားအျပင္ မိမိ Idea ရွိသလို Special Effect မ်ား၊ ကာတြန္း Animation မ်ား၊ အရာ၀တၳဳ လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ၊ ေလ့လာစူးစိုက္မႈ၊ Experience မ်ားစြာလုိအပ္သည္။ ေလ့လာသင္ယူသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အေျခခံပိုင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အျခားသူမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ ပံုစံအားၾကည့္၍ မည့္သည့္ Effect မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာတတ္ရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတုယူစရာပံုစံမ်ားစြာရွိၿပီး ပိုမိုဆန္းသစ္လွပလာေအာင္ အခ်ိန္ေပး၍ ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ Special Effects မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။ Editing ျပဳလုပ္သည့္အပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း တီဗီအစီအစဥ္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ Special Effect မ်ား ဖန္တီးရသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ေပသည္။ Special Effect မွာလည္း 3D Animation သည္ အေရးပါေပသည္။ ရုပ္သံမီဒီယာေၾကာျငာမ်ား၊ TV အစီအစဥ္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမွာ 3D Animation ၏ အေရးပါမႈကို လူတိုင္းသိၿပီးသားပါ။

အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သီအိုရီေရာ၊ လက္ေတြ႔ပါ Video Editing Software မ်ားကို ကၽြ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားၿပီးဆို၇င္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္သည့္ ရုပ္သံဗီဒီယာ Company ႀကီးမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ Company မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာ Company မ်ားတြင္ ယံုၾကည့္မႈရွိရွိႏွင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းပါးရွင္- ဆရာမ်ိဳး(Promotion Centre)
Ref: Net Guide Journal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: